مدیران اتصال مکانیک

علی فروغی مدیر عامل

امیر حسین فروغی مدیر تولید
محمد حسن فروغی مدیر بهره برداری